BLOK PLAATMATERIAAL IS FSC® EN PEFC GECERTIFICEERD


In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen streeft Blok Plaatmateriaal er naar om zoveel mogelijk producten met een certificering FSC® of PEFC te leveren. Beide certificaten worden  breed  ondersteund  en  geaccepteerd, echter het verschil is voor de velen niet duidelijk, daarom hierbij een uitleg.

WAT IS FSC®?
FSC®,  de  Forest  Stewardship  Council®  (Raad  voor  Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993,  die  verantwoord  bosbeheer  stimuleert.  FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld  een  keurmerk. Basis  voor  deze  standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC®-principes  voor  goed  bosbeheer.  Als boseigenaren zich  aan  de  FSC® standaarden  houden  dan  kan  hun  bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

WAT DOET FSC®?
De kern van het werk van FSC® is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische goed beheert worden. Door het FSC®-keurmerksysteem  kunnen  boseigenaar  die  zich  aan de  afspraken  houden,  zich  onderscheiden  van  degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC® het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van  zijn  dat  het  uit  goed beheerde  bossen  komt,  doordat het  hout  door  de  hele  handelsketen  wordt  gevolgd.  Het instrument dat FSC® hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen.

Bij onze artikelen geven wij aan of deze onder het FSC® certificaat geleverd worden, wij leveren deze producten dan onder licentiecode FSC®-C021089.

WAT IS PEFC?
PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen dit hout verwerken in PEFC gecertificeerde producten.

WAT DOET PEFC?
PEFC heeft  de  Sustainability  Benchmark  voor  duurzaam  bosbeheer  opgesteld  op  basis  van  internationale  principes.  PEFC toetst of nationale  standaarden voor duurzaam  bosbeheer voldoen  aan  deze  benchmark.   Deze   toetsing   is   een   uitgebreid   proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 34 landen lid van PEFC en 28 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Bij onze artikelen geven wij aan of deze onder het PEFC certificaat geleverd worden, wij leveren deze producten dan onder licentiecode PEFC-30-31-395.

 

FSC certificaat Beverwijk

PEFC CERTIFICAAT BEVERWIJK